ฤดูกาลเยี่ยมบ้านสอบถามเรียนรู้และเข้าใจนักเรียนรายบุคคล

วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย(แก้วอุทิศ)

มอบหมายให้ครูประจำชั้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน

เพื่อสอบถาม พูดคุย ทำความรู้จัก และคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล รวมไปถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครอง เพื่อหาข้อสรุปแนวทางในการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อันจะนำไปสู่การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น