ศูนย์ฯชิงโคเตรียม อ.โอเน็ตก้าวหน้า

วันที่ 30 มกรา 2566 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประตูไชย

(แก้วอุทิศ) พร้อมด้วยนางสาวพรศิริ ขุนมี นางสาวชัญญานุช แก้วสุกใส ครูโรงเรียน

วัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เครือข่ายการศึกษาชิงโค เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

โดยมีนายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสงขลาเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิด

ณ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น