HOME

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สิงหนครน้อมใจวันทาบูชาครู”

วันที่ 16 มกราคม 2566 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโร ...
วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2566 “สิงหนครน้อมใจวันทาบูชาครู”

อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (PA)และการใช้งานระบบ DPA วัน ...
อบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ

เยี่ยมเยือนสถานศึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2566 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโรง ...
เยี่ยมเยือนสถานศึกษา

ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโ ...
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566

Pratuchai School Merry Chrismas

วันที่ 24 ธันวาคม 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโ ...
Pratuchai School Merry Chrismas

ประชุมการใช้งานระบบคลังความรู้และข้อสอบมาตรฐานการเรียนรู้

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยการโ ...
ประชุมการใช้งานระบบคลังความรู้และข้อสอบมาตรฐานการเรียนรู้

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)