HOME

ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกา มหาธีรราชเจ้า

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
25 พฤศจิกา มหาธีรราชเจ้า

ฤดูกาลเยี่ยมบ้านสอบถามเรียนรู้และเข้าใจนักเรียนรายบุคคล

วันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวย ...
ฤดูกาลเยี่ยมบ้านสอบถามเรียนรู้และเข้าใจนักเรียนรายบุคคล

ประตูไชย FAMILY-PLC ผู้ปกครอง

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
ประตูไชย FAMILY-PLC ผู้ปกครอง

ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน-ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน-ระดับศูนย์เครือข่ายฯ

เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

โรงเรียนวัดประตูไชย (แก้วอุทิศ) ขอขอบคุณโรงพยาบาล ส่งเส ...
เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

สืบสานประเพณีไทยประตูไชยลอยกระทง

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสุุชญา บุญสิริธนา ผู้อำนวยกา ...
สืบสานประเพณีไทยประตูไชยลอยกระทง

มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)